Главная / Готовые работы / Купить курсовую работу / Гуманитарные дисциплины / История / Сельская гаспадарка ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе (БГПУ им.Танка)

Сельская гаспадарка ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе (БГПУ им.Танка)

Заказать работу

ЗМЕСТ 

УВОДЗIНЫ……………………………………………………………………….3

РАЗДЗЕЛ 1. БССР У ПЕРШАЕ ПАСЛЯВАЕННАЕ ДЗЕСЯЦIГОДДЗЕ.........5

1.1Маральныя страты i сацыяльна-эканамiчныя вынiкi БССР у ваенны час………………………………………………………………………………….5

1.2 Выбар курсу развіцця эканомікі і аднаўленне прамысловасцi ў БССР у пасляваенны час…………………………………………………………………..8

РАЗДЗЕЛ 2. РАЗВIЦЦЁ СЕЛЬСКАЙ ГАСПАДАРКI БССР У 1944-1952 ГАДЫ.................................................................................................................16

2.1Аднауленне сельскай гаспадаркi БССР у 1944-1948………………………16

2.2Масавая калектывiзацыя у 1949-1952………………………………………23

ЗАКЛЮЧЭННЕ………………………………………………………………….26

СПIС ВЫКАРЫСТАНЫХ КРЫНIЦ…………………………………………...28

                            СПIС ВЫКАРЫСТАНЫХ КРЫНIЦ 

1.Адамушка,У.I.Палiтычныя рэпрэсii 20-50-гадоу на Беларусi/У.I.Адамушка.-Мiнск:Выш.шк,1994.-158с.

2.Барадач,Г.А.,Дамарад,К.I.Калектывiзацыя сельска гаспадаркi у заходнiх абласцях Беларускай ССР/ Г.А.Барадач,К.I.Дамарад-Мiнск.-1959.-166с.

3. Бараноўскі, Я.І., Кнацько Г.Дз., Антановіч Т.М Мінскае антыфашысцкае падполле / Я.І Бараноўскі, Г.Дз Кнацько ,Т.М.Антановіч .-Мн.: Беларусь, 1995.-204с.

4.Белозорович,В.А.Западно Белорусская деревня в 1939-1953 годах/В.А.Белозорович.-Гродно:ДРУК,2004.-148с.

5.Белязо,А.П.Беларуская вёска у пасляваенныя гады (1945-1950)/А.П.Белязо.-Мiнск:Выш.школа,1974.-176с.

6.Брыгадзін, П. І. Гісторыя Беларусі. У 2 ч. Ч. 2. XIX- XX стагоддзі: Курс лекцый / П. І. Брыгадзін. – Мн.: РІВШ БДУ, 2002.-180с.

7.Гiсторыя Беларускай ССР: у 5т./Акад.навук БССР.Iнс-т гiсторыi.-Мiнск,1975.-Т.5.-512с.

8.Галубовiч, В.I Эканамiчная Гiсторыя Беларусi:курс лекцый,/В.I.Галубовiч.-Мiнск:Унiврсiтэцкае,1998.-238с.

9.Зялінскі П.І., Котаў А.І. Гераічная Беларусь. /П.I.Зялiнскi,А.I.Котау. – Мн.: Універсітэцкае, 1994.-216с.

10. Иоффе И. Ах, война, что наделала подлая: О потерях Беларуси в Великой Отечественной войне/Иоффе И. // Беларуская думка. – 2000. - № 8.

11. Каваленя А.А. Беларусь в выпрабаваннях вайны (1939-1945); Вучэб. – метад. дапам./А.А.Каваленя – Мн.:Унiверсiтэцкае.- 2001.-178с.

12.Кастюк,М.П.,Iгнаценка,I.М.Нарысы гiсторыi Беларусi: у 2 ч.Ч 2./М.П.Касцюк,I.М.Iгнаценка.-Мiнск:Выш.школа,1995.-476с.

13.Каханаускi, А.Г.Гісторыя Беларусі / А. Г. Каханоускага і інш. – Мн.: "Экаперспектыва", 1997.-484с.

14.Купреева,А.П.Возрождение народного хозяйства Белоруссии. / А.П.Купреева  -Мiнск.:Выш.школа,1974.-224с.

15. Лемешонок В.И. Идейно-политическая работа Компартии Белоруссии в годы Великой Отечественной войны./В.И.Лемешонок–Мн.: Беларусь, 1988.

16.Мiхнюк,В.Н.Крестьянство Белоруссии на пути к социализму: Историографический очерк/В.Н.Михнюк.-Мiнск:ТЕТРАСИСТЕМС,1994.-174с.

17. Гісторыя Беларусі. У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 г. -2004 г. / Я. К. Новік, Г. С. Марцуль.- 2- е выд. –Мн.:Выш. шк., 2006.

18. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны): курс лекцый, Я.К. Новік, Н.Я. Новік. – Мн., 2006.

19.Тимохович И.В. Битва за Белоруссию (1941–1944)./И.В.Тимохович.–Мн.: Беларусь, 1994.

20. Шарапа А.П, Гардзейчык А. Да пытання аб людскіх стратах у другой сусветнай вайне/ Шарапа А., Гардзейчык А // Беларускі гістарычны часопіс. – 1996.-№ 2.

21. Шымукович С.Ф. Гiсторыя Беларусi: курс лекцый / С.Ф. Шымукович. – Минск:Выш.школа, 2005. – 235 с.

Способы оплаты

Банковский переводWebMoneyЯндексДеньгиEasyPayVisa/MasterCardАИС «Расчет» (ЕРИП)